Bezručovo údolí – zábavně na I. mlýn

Bezručovo údolí je skvělé místo pro rekreaci a relaxaci. Náš projekt se snaží zpestřit cestu tímto údolím. Nynější pěší a cyklistická cesta na první mlýn je dlouhá necelé 4  km.  Naším  cílem  je  i  tyto  4  km  využít  k  odpočinku  a  relaxaci.  Navrhli  jsme podél  trasy  5  stanovišť,  které  by  mohli  využít  všichni  od  dětí  až  po  seniory.  Na každém stanovišti by byl hrací prvek pro děti, cvičební prvek pro dospělé a lavička na běžné odpočinutí. Tyto stanoviště by určitě dětem zpříjemnila dlouhou cestu na první mlýn a všem ostatním by pomohla si trochu zacvičit a protáhnou tělo. Lavičky by skvěle doplnily stávající lavičky podél cesty.

Pozn. projektového týmu: Protože je záměr situován do zvláště chráněného území, je potřeba dodržet podmínky stanovené orgánem ochrany přírody, tzn. že umisťovat herní prvky lze jen při respektování předmětu ochrany – především vybrané luční partie.

Protože v aktivní zóně záplavového území není ze Zákona o vodách možné umísťovat stavby a jakýkoliv mobiliář, bude třeba prvky situovat mimo tuto zónu. V záplavovém území, které není vymezené jako aktivní zóna, bude možné prvky umístit v souladu se stanoviskem správce povodí (Povodí Ohře).

Předkladatel návrhu: Petr Miltner, Petr Prokeš

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní-checklist-návrh-č.-52.docx

 

 

 

Realizace návrhu:

Návrh je v přípravné fázi, kdy se vyhotovuje projektová dokumentace. Jsme velice potěšeni, že můžeme spolupracovat se zkušeným projektantem panem Ing. arch. Jiřím Kubátem z Turnova, který podal v poptávkovém řízení nejnižší nabídku na projektovou dokumentaci pro realizaci stavby pěti stanovišť „Odpočinková stanoviště u cyklostezky – Bezručovo údolí, Chomutov “, položkový rozpočet a výkaz výměr, inženýrskou činnost včetně vyřízení kácení a geodetická zaměření jednotlivých ploch pro budoucí stanoviště.

V březnu 2018 bychom mohli obdržet všechna pravomocná povolení a začít s realizací návrhu.

Aktualizace květen 2018: Kvůli připomínkám ze strany Úřadu pro ochranu přírody a krajiny Ústeckého kraje jsme museli nechat přepracovat projektovou dokumentaci. Na navrženém třetím a pátém stanovišti – odpočívadle dle úřadu sedávají chránění motýli modrásci. Takže jsme se snažili najít jiná vhodná místa, která budou v majetku města Chomutova, která se zároveň vyhnou aktivní záplavové zóně řeky Chomutovky, budou blízko cyklostezky a nebudou to chráněné lokality pro modrásky. Nebylo to vůbec lehké najít místa, která by splňovala všechna uvedená kritéria. Ale našli jsme čtyři vhodná místa, kde se stanoviště zrealizují.