Bezručovo údolí – zábavně na I. mlýn

Bezručovo údolí je skvělé místo pro rekreaci a relaxaci. Náš projekt se snaží zpestřit cestu tímto údolím. Nynější pěší a cyklistická cesta na první mlýn je dlouhá necelé 4  km.  Naším  cílem  je  i  tyto  4  km  využít  k  odpočinku  a  relaxaci.  Navrhli  jsme podél  trasy  5  stanovišť,  které  by  mohli  využít  všichni  od  dětí  až  po  seniory.  Na každém stanovišti by byl hrací prvek pro děti, cvičební prvek pro dospělé a lavička na běžné odpočinutí. Tyto stanoviště by určitě dětem zpříjemnila dlouhou cestu na první mlýn a všem ostatním by pomohla si trochu zacvičit a protáhnou tělo. Lavičky by skvěle doplnily stávající lavičky podél cesty.

Pozn. projektového týmu: Protože je záměr situován do zvláště chráněného území, je potřeba dodržet podmínky stanovené orgánem ochrany přírody, tzn. že umisťovat herní prvky lze jen při respektování předmětu ochrany – především vybrané luční partie.

Protože v aktivní zóně záplavového území není ze Zákona o vodách možné umísťovat stavby a jakýkoliv mobiliář, bude třeba prvky situovat mimo tuto zónu. V záplavovém území, které není vymezené jako aktivní zóna, bude možné prvky umístit v souladu se stanoviskem správce povodí (Povodí Ohře).

Předkladatel návrhu: Petr Miltner, Petr Prokeš

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní-checklist-návrh-č.-52.docx

 

Realizace návrhu:

Návrh je v přípravné fázi, kdy se vyhotovuje projektová dokumentace. Jsme velice potěšeni, že můžeme spolupracovat se zkušeným projektantem panem Ing. arch. Jiřím Kubátem z Turnova, který podal v poptávkovém řízení nejnižší nabídku na projektovou dokumentaci pro realizaci stavby pěti stanovišť „Odpočinková stanoviště u cyklostezky – Bezručovo údolí, Chomutov “, položkový rozpočet a výkaz výměr, inženýrskou činnost včetně vyřízení kácení a geodetická zaměření jednotlivých ploch pro budoucí stanoviště.

V březnu 2018 bychom mohli obdržet všechna pravomocná povolení a začít s realizací návrhu.

Aktualizace květen 2018: Kvůli připomínkám ze strany Úřadu pro ochranu přírody a krajiny Ústeckého kraje jsme museli nechat přepracovat projektovou dokumentaci. Na navrženém třetím a pátém stanovišti – odpočívadle dle úřadu sedávají chránění motýli modrásci. Takže jsme se snažili najít jiná vhodná místa, která budou v majetku města Chomutova, která se zároveň vyhnou aktivní záplavové zóně řeky Chomutovky, budou blízko cyklostezky a nebudou to chráněné lokality pro modrásky. Nebylo to vůbec lehké najít místa, která by splňovala všechna uvedená kritéria. Ale našli jsme čtyři vhodná místa, kde se stanoviště zrealizují.

 

Aktualizace říjen 2018: Dokončila se realizace projektu. Věříme, že nově vzniklá odpočívadla pro děti a dospělé zpříjemní návštěvníkům cestu nádhernou přírodou na I. mlýn.