O projektu

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2019/2020

Co je participativní rozpočet?

 • Je to příležitost pro občany, kteří chtějí věnovat svůj čas na to, aby se jim ve městě žilo lépe.
 • Je to příležitost pro ty, kteří mají chuť si tak trochu zkusit, jaké je to navrhnout např. opravu kapličky od nápadu po realizaci.
 • Je to možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak příprava a realizace takového nápadu na úřadě probíhá a možnost se na tom aktivně podílet a výsledek ovlivňovat.
 • Je to však také nová možnost pro město získat náměty na možné drobné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které však mohou znamenat mnoho pro ty, které v daném místě žijí, či jím procházejí cestou do práce, do školy atp.

Pokud tedy víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města. Může se jednat např. o opravu sochy, kapličky, doplnění herních prvků, instalaci laviček, zvýšení bezpečnosti např. doplněním přechodu, instalaci osvětlení.

Návrhy participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov mají mít investiční charakter. Pokud se jedná o aktivity neinvestičního charakteru (kulturní a společenské akce), jsou pro ně určené jiné programy a fondy z rozpočtu města nebo kraje.

Pro třetí ročník participativního rozpočtu je v rozpočtu města na Vaše nápady vyčleněna částka 5 mil. Kč, a pokud Váš nápad splní několik základních podmínek, má jistě šanci na realizaci a jestliže jste připraveni za Váš nápad bojovat, šance se ještě zvyšuje! 🙂

První ročník participativního rozpočtu v Chomutově proběhl (fáze realizace vítězných návrhů stále probíhá) a byl velmi kladně hodnocen, jak občany města, tak projektovým týmem úředníků, který návrhy občanů hodnotil, ale i společností Demokracie 21, která zajišťovala online hlasování a má srovnání s ostatními městy. Město Chomutov si vede v zapojení občanů do spolurozhodování o podobě veřejných prostranství ve srovnání s ostatními městy ČR velmi dobře. Participativní rozpočet vede ke snižování bariér mezi občanem a úřadem a jeho výsledkem může být společné vnímání budoucnosti ve smyslu – občané a úředníci společně formují město k co nejlepší podobě.

Občani podali od poloviny února do konce března 2017 celkem 65 návrhů, z nichž 28 prošlo hodnocením projektového týmu z hlediska realizovatelnosti a postoupilo k hlasování. Od 12. do 25. června 2017 probíhalo hlasování, kterého se zúčastnilo sociologicky významné číslo (na velikost města Chomutova) 2082 občanů. Třináct návrhů vyhrálo realizaci od SMCH. Díky participativnímu rozpočtu se budou realizovat tyto vítězné projekty: Oprava psího útulku, Bezručovo údolí – zábavně na I. mlýn, Bezručovo údolí – lesní cestou na I. mlýn bezpečně, Upravení okolí fontány v parku, Spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem, Rozkvetlý městský park, Rekonstrukce obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici, Obnova květinových hodin, Bike areál Chomutov – dokončovací práce, Přestupák a taky park, Venkovní posilovací stroje na Domovince, Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici, Úprava sjezdu na cyklotrasu v Přemyslově ulici (u dolní brány Zooparku).

Druhý ročník participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov je ve fázi realizace vítězných 10 návrhů z celkových 30, které postoupily k hlasování. Celkem občané podali 68 návrhů v období od ledna do poloviny února 2018. Hlasování probíhalo od 23. dubna do 6. května, zúčastnilo se ho 2076 lidí. Budou se realizovat tyto projekty: Modernizace, opravy podchodu pod silnicí I/13 lokalita Kadaňská – střed města, Modernizace psího útulku, Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě, Dětské hřiště pro malé děti na VEROS, Defibrilátory do města, Sociální zázemí VEROS, Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal – VEROS, Osvětlení areálu Domovinka, Oživlá dubová alej a Malovaná hřiště.

Tento koncept a metodika pro další ročník participativního rozpočtu odráží zkušenosti z předchozích ročníků participativního rozpočtu v Chomutově. Metodika participativního rozpočtu byla vyhodnocena a aktualizována o nové podněty, jak ze strany občanů, tak ze strany úřadu.

Ze zkušeností ze dvou proběhlých ročníků participativního rozpočtu bylo Odborem rozvoje a investic navrženo a poté Zastupitelstvem města schváleno, že se participativní rozpočet bude vyhlašovat jednou za dva roky. V prvním roce proběhne celý proces participativního rozpočtu a vítězné návrhy se připraví k realizaci a poté bude další celý rok čas na jejich realizaci. Sladí se tak čerpání schválené alokace pro participativní rozpočet s kalendářním rokem a celkovým plánováním výdajů rozpočtu města. Cílem je pozitivnější vnímání projektu veřejností a posílení důvěryhodnosti projektu mezi občany.

Jaká kritéria musí projekt splňovat?

 • bude realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, náměstí atp.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je po větší část dne přístupná či využívána veřejností, jako je např. knihovna, kino atp. (nemusí být přístupno 24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému),
 • bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města, příspěvkových organizací města nebo obchodních společností města,
 • bude respektovat stanovený max. finanční limit na 1 projektový záměr,
 • bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu a Rámcové strategii rozvoje města a jiným rozvojovým koncepcím města a
 • předkladatel nebo jím pověřená osoba se osobně zúčastní alespoň jednoho veřejného projednání, které bude pořádáno za účelem prezentace soutěžních návrhů.

Tato kritéria by se měl pokusit předkladatel ověřit ještě před podáním návrhu, v případě potřeby asistence, jsou pracovníci Magistrátu připraveni v této věci pomoci.

Kdo může projekt předkládat: Fyzická osoba starší 15 let.

Co musí předkladatel doložit: Vyplněný formulář projektového záměru. Ke stažení zde: formulář 2019-2020_GDPR_final

Kam a jak se projekt předkládá: Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně, je to na zvážení předkladatele.

Písemná forma: Vyplněný formulář se odevzdává na podatelně Magistrátu města Chomutova v uzavřené obálce označené nápisem „Společně tvoříme Chomutov “ na adresu: Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje a investic, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Elektronická forma: Formulář je možné vyplnit online na tomto webu v záložce „Přihlásit návrh“ (bude spuštěno 1. 3. 2019) nebo je možné si formulář stáhnout ve formátu Word (odkaz viz výše) a odeslat na emailovou adresu: tvorime@naschomutov.cz.

Na webové stránce www.naschomutov.cz/naschomutov/ se zveřejní seznam všech došlých návrhů a bude se zde evidovat celá historie od původního návrhu občana, vyjádření projektového týmu až k poslední verzi návrhu k realizaci.

Kdy můžu svůj projekt přihlásit: Podávat návrhy je možné od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Během lhůty pro podávání návrhů v průběhu měsíce března, dubna, května a června 2019 proběhnou 2 veřejná projednání a po skončení této lhůty proběhne třetí, poslední veřejné projednání. Jedno z projednání se uskuteční o víkendu. Na projednáních budou moci předkladatelé veřejně představit a obhájit své projekty, ale zároveň zde budou moci čerpat inspiraci i ti, kteří se do doby veřejného projednání např. nerozhodli.

Jaký má být finanční objem projektu: Pro rok 2019 je stanovena maximální částka ve výši 600 000 Kč včetně DPH na 1 projektový záměr. Celková alokovaná částka na vybrané záměry je 5 000 000 Kč.

Maximální částka poskytnutá z participativního rozpočtu na 1 projektový záměr zahrnuje jednak náklady na vlastní realizaci (zemní a stavební práce, vybavení, mobiliář, sadové úpravy, zeleň aj.), a jednak nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci.

V případě, že si předkladatel není jist, jak navrhnout rozpočet, co do něj zahrnout, může se obrátit na koordinátorku projektu Ing. Terezu Rödlingovou, která mu zajistí konzultaci s příslušnými pracovníky magistrátu.

Kdo může předkladateli poradit: Kromě svých informačních zdrojů může předkladatel využít konzultací s pracovníky Odboru rozvoje a investic příp. jiných relevantních odborů Magistrátu města Chomutova.

Jak se posuzuje realizovatelnost projektu: Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání. Zpravidla do 30 kalendářních dnů od podání návrhu bude uveřejněn zápis o výsledku kontroly (kontrolní checklist), nejpozději však do konce lhůty pro formální kontrolu návrhů (tj. do 31. 8. 2019) bude dokončena kontrola splnění stanovených kritérií. Tuto kontrolu budou provádět pracovníci odborů Magistrátu města Chomutova.

Aby projekt prošel do další fáze, musí kontrola prostřednictvím zápisu z kontroly konstatovat, že projekt:

 • byl včas odevzdán správně vyplněný návrh projektu
 • má investiční charakter, je zařaditelný do participativního rozpočtu
 • ve všech bodech splňuje základní kritéria uvedená v bodě 1.

Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt stanovená kritéria splňuje, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.

Zápisy o výsledku kontroly s případným komentářem budou uveřejněny na této webové stránce. Individuálně budou jednotlivým předkladatelům zápisy zaslány elektronicky na uvedenou emailovou adresu, nebo písemně v případě uvedení pouze poštovní adresy.

V případě nejasností či chyb bude předkladatel upozorněn a bude mu navržena úprava žádosti, v případě, že jde o nesrovnalosti či chyby odstranitelné.  Může se např. jednat o případ, kdy návrh projektu nebude splňovat některé z kritérií (např. opatření bude zasahovat do jiného, městem nevlastněného pozemku). Předkladatel tedy může využít pracovníků Odboru rozvoje a investic k osobní konzultaci s cílem odstranit nedostatky či objasnit nesrovnatelnosti a návrh opravit tak, aby všechna kritéria byla splněna.

O výsledku kontroly bude sepsán protokol (kontrolní checklist), který bude zveřejněn na webových stránkách po skončení lhůty pro formální kontrolu návrhů.

O výsledcích individuálních konzultací bude vždy sepsán zápis, shrnující obsah jednání, případně návrhy úprav projektu či odůvodnění, proč projekt nebude dále upravován nebo je vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Tento zápis bude zaslán předkladateli na uvedený kontakt, přičemž za správnost kontaktních údajů odpovídá předkladatel.

Jak bude probíhat výběr projektů:

Po vyhodnocení všech podaných návrhů týmem pracovníků Magistrátu města, proběhne elektronické hlasování o návrzích, které je určené pro všechny občany využívající veřejná prostranství na území města Chomutova.

Hlasování bude probíhat prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon, tablet…). Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód sloužící k autentifikaci. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou.

Těm, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají mobilní telefon, bude umožněno hlasování na tabletu v městském infocentru.

V případě zájmu klientů v zařízeních s dlouhodobým pobytem klientů se ztíženým přístupem k internetu, je možné zajistit hlasování s asistencí na tabletu v domově pro seniory, v domově s pečovatelskou službou nebo v dalších zařízeních.

Každý občan bude moci hlasovat několika kladnými a několika zápornými hlasy. Maximální počet hlasů, které může každý použít, se upřesní, až bude znám počet návrhů postupujících k hlasování. Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a záporné hlasy, která má k dispozici.

Po sečtení hlasů budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů, přičemž do realizace budou vybrány záměry s minimálním počtem 50 hlasů po odečtení mínusových hlasů až do vyčerpání stanovené alokace 5 mil. Kč. Návrhy splňující minimální počet hlasů, které se nevejdou do částky 5 mil. Kč, budou vedeny jako projektové záměry pod čarou a v případě úspory z realizace vybraných akcí zařazeny k realizaci dodatečně.

V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat max. částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Pokud zvítězí v hlasování občanů více návrhů na stejném místě/na jednom ohraničeném území (např. náměstí, park, areál atp.), zrealizuje se pouze první návrh z více takových, ten, který získal v hlasování nejvíce hlasů od občanů.

Jak bude probíhat realizace projektu:

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov, které bude zodpovědné za jejich realizaci.

Financování bude probíhat prostřednictvím rozpočtované částky ve schváleném rozpočtu Odboru rozvoje a investic.

V této fázi bude Odbor rozvoje investic případně jiný příslušný odbor či organizace města zajišťovat projektovou a administrativní přípravu projektu pro jeho vlastní realizaci. Předkladatel/é vybraných námětů budou na schůzce s pracovníkem města seznámeni s dalším postupem, který bude zahrnovat především:

 • dopracování návrhu a zpracování projektové dokumentace nebo dalších potřebných podkladů
 • zajištění potřebných povolení (územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení atp.)
 • výběrové řízení na zhotovitele
 • zahájení vlastní realizace

V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Nevyčerpání alokované částky

V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu města. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok. Pokud se ale příslušná akce nestihne dokončit či vůbec zahájit v roce, kdy byla v rámci hlasování vybrána, samozřejmě se dokončí či zahájí v roce následujícím.

Vícenáklady

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů, budou tyto hrazeny z rozpočtu města a budou se řídit smluvním vztahem mezi dodavatelem a městem případně dalšími relevantními směrnicemi a dokumenty města.